آثار منتشر شده

 

      

    

خط خنده ش royejeld-sait

18181    ashkesia   bazgasht atash

ROYAYEKHORSHID    sokhaninis   shoka

khersesiah   panjere   shakhe

mankoja   lams   khodjosh

tsrsnehsho

Comments are closed